فایل#مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند#

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند,پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند,مبانی نظری رابطه بین درگیری و وفاداری به برند,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,رابطه بین درگیری و وفاداری به برندمبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند#40105510#wak
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند قابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

1-2- مبانی نظری

1-1-2- مقدمه ................................... 10

2-1-2-تعاریف بازاریابی........................... 11

3-1-2- تعریف مصرف کننده ....................... 11

4-1-2 رفتار مصرف کننده ......................... 12

1-4-1-2 فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده ....... 13

5-1-2- تاثیر درگیری در فرایند خرید ............. 19

6-1-2- رضایت مصرف کننده بعد از خرید ............ 21

7-1-2- مفهوم رضایت مشتری ....................... 21

1-7-1-2-تاثیرات رضایت مشتری بر وفاداری ......... 23

2-7-1-2- سنجش رضایت مشتری ...................... 23

3-7-1-2 مدل های اندازه گیری رضایت مشتری ....... 24

1-3-7-1-2 مدل کانو .............................. 24

2-3-7-1-2 مدل اسکمپر ............................. 27

8-1-2 درگیری .................................. 28

1-8-1-2 اهمیت بررسی درگیری .................... 28

2-8-1-2- ماهیت درگیری .......................... 29

3-8-1-2 مفهوم درگیری ......................... 29

4-8-1-2 سیر تحول دیدگاه ها در مورد درگیری ...... 31

5-8-1-2 تعاریف ارایه شده در مورد درگیری ....... 31

6-8-1-2 عوامل اثرگذار بر روی درگیری ............ 32

1-6-8-1-2 تاثیر قیمت بر روی درگیری ............. 32

2-6-8-1-2 تاثیر طول چرخه خرید بر روی درگیری .... 32

3-6-8-1-2 تاثیر شباهت انتخاب های مصرف کننده بر روی درگیری 33

4-6-8-1-2 تاثیر ریسک ادراک شده بر روی درگیری .... 33

5-6-8-1-2 تاثیر ارتباط محصول با فرد بر روی درگیری 33

7-8-1-2 اندازه گیری میزان درگیری ............... 34

8-8-1-2 مدلهای ارایه شده در حیطه کالاهای کم درگیر و پر درگیر 35

1-8-8-1-2 نظریه سلسله مراتب تاثیرات ............. 36

2-8-8-1-2 تئوری یادگیری فعال .................... 36

3-8-8-1-2 تئوری یادگیری انفعالی ................. 37

4-8-8-1-2 یادگیری کم درگیر ..................... 38

9-8-1-2 تاثیر درگیری در تبلیغات ............... 39

10-8-1-2 انواع درگیری .......................... 40

1-10-8-1-2 درگیری طبقه محصولی .................. 40

2-10-8-1-2-درگیری مداوم ......................... 41

3-10-8-1-درگیری موقعیتی ......................... 41

4-10-8-1-2 درگیری خرید ......................... 41

5-10-8-1-2 درگیری واکنشی ......................... 42

11-8-1-2 مدلهای ارایه شده در زمینه درگیری ...... 42

1-11-8-1-2 مدل لورنت و کپفرر .................... 42

2-11-8-1-2 مدل سلسی و اولسون .................... 47

9-1-2 برند....................................... 48

1-9-1-2 جایگاه یابی برند ...................... 49

2-9-1-2 اعتبار برند ............................ 49

10-1-2 وفاداری .................................. 50

1-10-1-2 وفاداری مشتری ........................... 50

1-1-10-1-2 وفاداری به عنوان یک نگرش ابتدایی ...... 50

2-1-10-1-2 وفاداری به عنوان رفتار نمایان شده ... 51

3-1-10-1-2 وفاداری به عنوان خریدی که تحت تاثیر نگرش افراد قرار گرفته و تعدیل شده ................................... 51

2-10-1-2 روند ایجاد وفاداری در مشتریان ......... 52

3-10-1-2 اهمیت بررسی وفاداری به برند ........... 53

4-10-1-2 مفهوم وفاداری به برند ................. 54

5-10-1-2 مدل های وفاداری به برند ............... 56

1-5-10-1-2 مدل وفاداری داتا ...................... 56

2-5-10-1-2 مدل بنت و راندل تیل ................. 56

3-5-10-1-2 مدل دیک و باسو ....................... 56

6-10-1-2 رابطه وفاداری مشتریان و سودآوری سازمان 59

7-10-1-2 استفاده از وفاداری برای تقسیم بندی بازار مصرف کنندگان 60

1-7-10-1-2 –هرم وفاداری به برند .................. 60

11-1-2 طبقه بندی رفتار مصرف کننده از لحاظ میزان درگیری 62

1-11-1-2 رفتار خرید پیچیده....................... 63

2-11-1-2 رفتار مبتنی بر تنوع جویی ............... 63

3-11-1-2 رفتار مبتنی بر کاهش نا همسانی .......... 63

4-11-1-2 رفتار مبتنی بر عادت...................... 63

12-1-2 طبقه بندی رابطه بین وفاداری و درگیری مصرف کننده 64

1-12-1-2 وفاداران پیچیده ......................... 64

2-12-1-2 وفاداران ناهمسانی ....................... 64

3-12-1-2 وفاداران عادتی........................... 65

4-12-1-2 تنوع جویان ............................. 65

13-1-2 انواع وفاداری بر اساس تکرار خرید و نگرش .. 66

1-13-1-2 حالت وفاداری ............................ 66

2-13-1-2 حالت وفاداری جعلی ....................... 66

3-13-1-2 حالت وفاداری پنهان ...................... 67

4-13-1-2 حالت بی وفایی ........................... 67

2-2- پیشینه تحقیق ............................... 68

1-2-2- تاریخچه صنعت ماکارونی در جهان ............ 68

2-2-2- تاریخچه صنعت ماکارونی در ایران ......... 69

3-2-2 تحقیقات پیرامون موضوع پایان نامه ......... 73

1-3-2-2 مطالعات داخلی ........................... 73

2-3-2-2 مطالعات خارجی ........................... 76

1-2 مبانی نظری

1-1-2 مقدمه

دیوید آكر معتقد است كه وفاداری به برند منجر به ایجاد اعتبار برند می گردد كه خود مقدمه سودآوری در كسب و كارها می باشد . وفاداری به برند یكی از معیار هایی است كه در شكل گیری مزیت های رقابتی و ایجاد قدرت آنها بسیار اثر گذار می باشد . طبق بررسی های صورت گرفته در حیطه بازاریابی هزینه جذب مشتریان جدید بسیار بالا می باشد و از طرف دیگر مشتریان وفادار سازمان كمتر پیش می آید كه اقدام به تغییر برند های مصرفی خویش بنمایند . وفاداری به برند قوی برای سازمان ها در واقع نوعی از دارایی است كه منجر به گسترش كسب و كارها ، افزایش سهم بازار ،افزایش بازده سرمایه گذاری و در نهایت اعتبار برند می گردد (گوناریس 2004 ) .

شناسایی عوامل اثر گذار به روی وفاداری گام ابتدایی در ایحاد وفاداری و به كار بستن آن می باشد و سازمان ها از این مساله در افزایش سودآوری خویش بسیار استفاده می نمایند .

تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهند كه درگیری مصرف كننده به خصوص مفهوم پر درگیری یكی از عوامل متشكله ایجاد وفاداری به برند می باشد . تریلور و مارتین (2004) در پی تحقیقات خویش اعلام داشتند كه این مساله در مورد كالاهای كم درگیر نیز بسیار با اهمیت می باشد . بدین منظور كوستر و لین تحقیقی را در مورد درگیری انجام دادند و به این نتیجه رسیدند كه رابطه مستقیم و مثبتی فی ما بین درگیری و وفاداری به برند وجود دارد به گونه ای كه زمانی كه درگیری فرد در مورد كالا بالا باشد به احتمال بسیار قوی وفاداری به برند وی نیز بالا خواهد بود و بالعكس. از طرف دیگر آنها در یافتند كه در مورد كالاهای كم درگیر نیز در برخی موارد سطوح بالایی از وفاداری مشاهده می شود.

در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین وفاداری به برند و درگیری مصرف كننده از شاخص درگیری مصرف كننده كه توسط لورنت و كپفرر تهیه و تنظیم گشته بود استفاده می نماییم.

2-1-2 تعاریف بازاریابی

با توجه بدانكه تحقیق پیشرو در حیطه ادبیات بازاریابی می باشد می بایست ابتدا بازاریابی را در این تحقیق تعریف نمود .

واژه بازاریابی، با توجه به دیدگاههای اندیشمندان مختلف دارای تعاریف گوناگون اما مشابهی است که بررسی همه این تعاریف در این نوشتار نمی گنجد لذا به چند تعریف و تفسیر آنهایی که دارای اهمیت بیشتری می باشند پرداخته می شود.


مطالب دیگر:
📌پاورپوینت آموزش وبلاگ📌پاورپوینت گزارش‌ نويسي📌پاورپوینت چگونگی ارزشیابی کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه تهران📌پاورپوینت اصول و روش های كار تيمي📌پاورپوینت روابط درون بخشی و برون بخشی📌پاورپوینت دیکروسیلوم دندریتیکوم📌پاورپوینت سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم (دوره اول متوسطه) بخش مدنی📌پاورپوینت سیر تحول محابس (زندان ها) و قوانین آن در افغانستان📌پاورپوینت سکنجبین📌تحقیق نهضت سواد آموزي📌پاورپوینت عجایب صنع حق تعالی📌پاورپوینت کاندوم📌پاورپوینت گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ📌پاورپوینت مدل های راهنمایی📌پاورپوینت طراحي رويت گر/کنترل کننده براي سيستم هاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت📌پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی📌پاورپوینت افسردگي📌پاورپوینت طرح توجیهی یخ📌پاورپوینت آمار خسارت علفهاي هرز در گندم📌پاورپوینت اتصال سری مقاومت های اهمی📌پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراكي📌پاورپوینت طرح توجیهی کمپوت کنسانتره📌پاورپوینت تعيين قيمت محصول📌پاورپوینت مديريت تعارض و كاربرد آن در تربيت‌ بدني و علوم ورزشي📌پاورپوینت نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود سازمان